Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verlof aanvragen

 

Kinderen mogen vanaf het vierde jaar naar school. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Een vijfjarige krijgt maximaal vijf uren per week vrijstelling. Deze regeling is bedoeld voor kinderen die de volledige schoolweek nog niet kunnen volhouden. Ook bestaat de mogelijkheid om, met toestemming van de schoolleiding, nog eens vijf uren extra vrij te krijgen.
Het kan voorkomen dat een kind om een andere reden dan ziekte niet op school kan komen. Daarvoor is de verlofregeling. Het is een regeling waar school en ouders zich aan moeten houden. Bij ongeoorloofd verzuim heeft de school meldingsplicht. 

 

In de agenda en Jaarplanner Ouderportaal staan de vakantie, studiedagen team, feest en vieringen aangegeven. Hier buiten is het niet toegestaan vrij te vragen voor uw kind tenzij het een uitzonderlijk iets is. Dit kunt u bespreken met de directie. 

 

Alle kinderen vanaf 5 jaar vallen onder de Leerplichtwet. IIn uitzonderlijke gevallen mag de directeur verlof verlenen. Deze gebeurtenissen staan nauwkeurig beschreven op de website van de onderwijsinspectie. Voor meer informatie kunt u ook bij de directeur terecht. Mocht u verlof willen aanvragen dan gaat dit via de invulling van een Verlofformulier, verkrijgbaar bij de directie. Deze zal dan het verlof goed- of afkeuren. 

Vanzelfsprekend zijn er ook situaties bv een sterfgeval waarbij er geen formulier ingevuld hoeft te worden. U kunt dan gewoon mondeling aangeven dat uw kind niet aanwezig is. 

 

Absentie

 

Als een kind door ziekte of een andere gewichtige reden niet op school kan komen, dan horen we dat graag telefonisch of via de mail voor 8.30 uur. Mocht er geen bericht van ouders komen, dan neemt school contact op met het gezin om te controleren waar het kind is.