Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zorgstructuur

Ieder kind is welkom

Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school. Bij aanmelding wordt volgens de wet Passend Onderwijs van ouders verwacht dat ze aan de school doorgeven wanneer hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Ouders krijgen een vragenlijst, waaruit we inzicht krijgen in de ondersteuningsbehoefte.
Vervolgens wordt gekeken naar de extra begeleiding die het kind wellicht nodig heeft en of school deze begeleiding kan bieden. Hierna heeft de directie, met de intern begeleider, een gesprek met de ouders om een toelating te bespreken.

Meer informatie hierover kunt u vinden in de documenten protocol aanmelding en zorgplicht, stroomschema aanmelding binnen de regelgeving van passend onderwijs,
het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan Viviani.
 

Groep 1 en 2

In de groepen 1 en 2 richten wij ons op het spelend leren. Hierbij volgen wij de ontwikkeling via het Observatieprogramma KIJK! Dit omvat de volgende gebieden: Zelfbeeld en omgaan met anderen / Spelontwikkeling / Motorische ontwikkeling / Zintuiglijke ontwikkeling / Spraak – Taal ontwikkeling / Tijd – en Ruimtelijke oriëntatie / Ontluikende geletterdheid / Ontluikende gecijferdheid. De leerkrachten vullen deze observatielijsten in en bespreken deze met de ouders.
 

Elk kind in zicht

We werken op school met het leerlingvolgsysteem Leerling in beeld van Cito voor de groepen 3 t/m 8. De toetsgegevens verwerken wij in het administratieprogramma ParnasSys.
Op de leerlingkaart maken wij een notitie van de gegevens die invloed kunnen hebben op het functioneren van het kind, zoals gezondheid, belangrijke gebeurtenissen en gesprekken met ouders. Zo hebben we goed zicht op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

Onze school gebruikt de methode-onafhankelijke toetsen van Leerling in beeld van Cito om de basisvaardigheden te meten. Deze toetsen worden twee keer per schooljaar afgenomen.

Voor de monitoring van de sociale veiligheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling maken we gebruik van de vragenlijsten van sociaal-emotioneel functioneren van Leerling in beeld.
 

Extra aanbod en uitdaging voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Onze school heeft voor meer- en hoogbegaafde kinderen een passend aanbod. We realiseren dit door vanuit de methodes het Plusmateriaal te gebruiken. Daarnaast hebben we de “Verrijkingsgroep” (plusgroep). In deze verrijkingsgroep krijgen de leerlingen uitdagende projecten en opdrachten.